Bosshard E, Bolay A, Viret O

Merkblatt 013: Durch Phytophthora-Pilzeverursachte Krankheiten bei Erdbeeren.


Téléchargement allemand (270 kB)

ID publication (Code web): 3638