Publications

Bönisch D., Hunziker L., Weisskopf L.

Bakterien aus dem Wurzelbereich hemmen den Erreger der Kraut- und Knollenfäule.

Agrarforschung Schweiz, 5, (10), 2014, 430-433.
other Languages: french

Download german (445 kB)

Download french (400 kB)

ISSN Print: 1663-7852
Call Number: INH 2014-271
Publication-ID (Web Code): 34401 Sending by e-mail

Last modification 11.08.2016

Top of page